Genel Ticari Koşulları

ISS Indoor Sport Systems GmbH’nın GENEL TİCARİ ŞARTLARI, FN 492401w,
şirket merkezi: 2500 Baden, Habsburgerstraße 3a, Avusturya

Yayım tarihi: 01.10.2018

Önsöz 
ISS Indoor Sport Systems GmbH, iç mekan spor sistemleri geliştirir, üretir ve satar. Sunduğu teklifler, hem şirketlere hem de özel kişilere yöneliktir. 

 1. Genel bilgiler
İç mekan spor sistemlerinin teslimatı ve kurulumu ile ilgili olarak, müşteri ve ISS Indoor Sport Systems GmbH (bundan böyle “ISS GmbH” olarak anılacaktır) arasında yapılacak tüm sözleşmelerde aşağıdaki Genel Ticari Koşullar (GTK) geçerlidir. Müşterinin genel ticari koşulları, yalnızca ISS GmbH’nın bu koşulların geçerliliğini yazılı olarak açıkça kabul etmesi durumunda geçerli olacaktır. Müşterinin bunlara aykırı olan ilave koşulları açıkça reddedilir. Burada belirleyici olan, ISS GmbH’nın Genel Ticari Koşulları’nın sipariş sırasında geçerli olan versiyonudur ve bunlar, sipariş sırasında müşterinin bunlara aykırı veya farklı koşullarına çekince kaydı koymadan siparişin uygulanması halinde dahi geçerliliğini korur. 

 2. Kabul etme ve sözleşmenin kurulması
ISS GmbH’nın teklifleri onaya tabi olup, bağlayıcı değildir; sözleşme ancak, müşterinin ISS GmbH’ya yazılı sipariş onayı vermesinden sonra ve somut sözleşme içeriğinin ISS GmbH tarafından yazılı sipariş onayı sonucunda geçerlilik kazanır. Sipariş onayının içeriğini kontrol etmek ve verdiği siparişten herhangi bir sapmayı gecikmeksizin duyurmak sipariş sahibinin sorumluluğundadır. Devreye alma sırasında müşteri, ISS GmbH şirketine planlama ve kurulum amacıyla yerel koşullara uygun planlar veya inşaat planları sağlamalıdır. Müşteri tarafından sipariş sırasında ISS GmbH’ya teslim edilen ve siparişe esas olarak kullanılan plan ve çizimlerin, doğruluk ve eksiksizlik açısından kontrol edilmesi ISS GmbH’nın görevi değildir, öyle ki gerekli olursa, ISS GmbH’nın işin doğası gereği herhangi bir sapma nedeniyle bunlara itiraz etmesi beklenmemelidir. Bunun bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek ilave masraflar (üretim, malzeme, çalışma saatleri, seyahat masrafları, tekrarlanan planlama, çizim vb.) müşteri tarafından karşılanmalıdır ve ayrıca ISS GmbH’nın bunlarla ilgili bir uyarı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yan anlaşmalar ve sözleşme içeriğinde yazılı değişikliklerin yapılması, ISS GmbH yönetiminin yazılı onayını zorunlu kılar, bu konuda ne montaj ustaları ne de ticari veya teknik ekip çalışanları yetkilidir. 

3. PPlan çizimleri, baskı çeşitleri, teklifler
ISS GmbH, tüm hesaplamalar, plan çizimleri, resimler, render görselleri vb. ile ilgili tüm telif haklarını ve fikri mülkiyet haklarını saklı tutar ve bunlar, yalnızca ISS GmbH’nın yazılı rızası ile kullanılabilir veya üçüncü şahıslara aktarılabilir. 

4. Kurulum gereksinimleri
Sipariş veren, ISS GmbH’nın kendisinden tedarik edilen iç mekan spor sistemlerini kurması gerektiği odanın/alanın, özellikle alt zemin bakımından (şap zemini vb.) yapı yönetmeliği hukuku standartlarına ve normlarına uygun olmasını sağlamalıdır (maksimum 0,5 cm ile 4 m uzunluğundaki seviye farkı). Müşteri, kurulacak elektrik sistemi ve bileşenleri nedeniyle, sistem alanında, kurulum öncesi, sırası ve sonrasında aşırı toz oluşmamasını (örneğin inşaat çalışmaları vb.), ortalama bir konut sıcaklığını ve maksimum % 50 hava nemi oranını sağlamalıdır; aksi takdirde bir ihlal durumunda, kurulumu yapılan parçalarla ilgili güvence ve garanti talepleri hükümsüz kılınır. Müşteri ayrıca kurulumun yapılacağı fiziksel alanın engelsiz ve kolay erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Aksi takdirde, ISS GmbH teslimatı veya kurulum işlemini iptal etme ve müşteriden yeni teslimat veya kurulum için oluşacak masrafları talep etme hakkına sahiptir. Kurulumun birkaç gün sürmesi nedeniyle, müşterinin, birkaç gün boyunca teslim edilen bileşenleri ve aletleri kilitlenebilir bir odada depolanabilmesini sağlamalıdır. 

5. Yerel koşullar nedeniyle sonradan yapılacak değişiklikler 
Kurulum sırasında koşulların müşterinin siparişte sağladığı mekan planlarından sapması ve ISS GmbH’nın bu durum hakkında sipariş onayını yazılı olarak verdikten sonraki bir hafta içinde önceden bilgilendirilmemesi durumunda ve ayrıca sipariş onayından sonra yerel koşulların (kurulumun yapılacağı yer) değişmesi sonucunda ortaya çıkan ek masrafları, ISS GmbH’nın kesinti olmadan talep etme hakkı vardır. Bu durumda, ISS GmbH buna ek olarak iç mekan spor sistemlerinin teslimatını ve kurulumunu iptal etme ve müşteri tarafından sözleşmenin ihlali nedeniyle kendisine oluşan ek masrafları müşteriden talep etme hakkına sahiptir.  

6. Ödeme koşulları, kısmi faturalar
2. maddede belirtildiği üzere, sözleşme kuruluşunun geçerlilik kazanması ancak, müşterinin ISS GmbH’nın sipariş teyidine onayını ISS GmbH’ya göndermesi (elektronik olarak e-posta yoluyla da yapılabilir) ve bunun sonucunda ISS GmbH’nın sipariş tutarının en azından % 30’unu ilk kısmi fatura olarak faturalandırmaya hak kazanmasından sonra olur. Faturalanan tutarlar, geçerli yasal katma değer vergisini içerir ve ayrı olarak faturalandırma tarihindeki yasal tutarda faturaya yansıtılır. Bir iskonto indirimi, yalnızca sipariş teyidinde ayrı olarak yazılı bir şekilde kararlaştırılmışsa, geçerli olur. Kararlaştırılan bileşenlerin tesliminden hemen sonra, ISS GmbH, müşteriye sipariş tutarının % 30’unu içeren ikinci bir kısmi faturayı talep etme hakkına sahip olur. Nihai kısmi fatura, sistemin ISS GmbH çalışanları tarafından müşterinin mekanında tamamlanmasından ve müşterinin eğitiminden sonra gelir. 

Faturalarda veya sipariş onaylarında başka bir ödeme süresi kararlaştırılmadıkça, ilgili ödemeler, fatura gönderiminden sonraki 7 gün içinde ISS GmbH’ya yapılacaktır. 

7. Temerrüt / ödemede gecikme
Temerrüde düşülmesi durumunda, yasal faiz oranında gecikme faizi kararlaştırılmıştır. Müşteri bir tüccar/şirket ise, kurumsal faiz oranları uygulanır. Müşteri bir tüketici ise, Avusturya Genel Medeni Kanunu’na (ABGB) göre gecikme faizi uygulanır. Bundan başka, ISS GmbH, temerrütten kaynaklanan olası ilave zararları ayrı ayrı geçerli kılma hakkını saklı tutar ve tanıdığı tüm indirimleri iptal etme hakkına sahiptir ve müşteri, sipariş kapsamındaki olası borç tahsil işlemlerinin masraflarını karşılamakla mükelleftir ( alacak tahsilat kuruluşu, yasal ihbarnameler vb.). 

8. Mülkiyet hakkının saklı tutulması, cezai şartlar
Tüm talepleri yerine getirilinceye kadar, teslim edilen malların mülkiyeti ISS GmbH’da kalır. Müşterinin sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda, ISS GmbH makul bir mühlet uzatması sonrasında teslim edilmiş olan malları geri isteme ve sözleşmeden çekilme hakkını saklı tutar. Bu durumda ve yine müşterinin sözleşmeyi haksız iptali halinde, müşteri, sipariş onayına göre toplam sipariş hacminin % 40 tutarında götürü bir tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu para cezası, ISS GmbH’nın tüm iç mekan spor sistemlerini ilgili siparişi esas alarak münferit ölçülere göre üretmesi ve dolayısıyla alınan siparişleri sırayla yerine getirmesi nedeniyle gerekçelendirilmektedir. Bir imalat ve kurulum siparişinin kaybı, kabul edilmeyen alternatif sözleşmelere bağlı olarak oluşan kâr kaybı nedeniyle zarar oluşmasına yol açmaktadır. 

9. Kusursuzluk güvencesi
Eğer müşteri bir tüccar/şirket ise, ISS GmbH, müşterinin Avusturya İşletmeler Kanunu (UGB) madde 377 uyarınca kusur bildirimi yükümlülüğünü nizami olarak yaptığı sürece kusur güvencesi tanımaktadır. Bundan başka, bariz kusurlar için müşteri teslimat sırasında bunları açıkça belirtmediği veya hakkını saklı tutmadığı sürece, güvenceden doğan haklar geçerli değildir. 

Eğitim ve işletime alma sırasında teslimat onayını imzalayan müşteri, teslim edilen ve kurulan iç mekan spor sisteminin hatasız ve hasarsız olduğunu ve ISS GmbH’nın teslimat yerinde teslim ve kurulum sırasında herhangi bir hasara yol açmadığını onaylar. ISS GmbH’nın sorumlu olduğu bir kusur söz konusu olduğunda, sözleşmeden çekilme veya fiyatı düşürme hakkına sahiptir. ISS GmbH, bu kusuru ancak yasal açıdan zorunlu kılınması durumunda iyileştirmekle yükümlüdür ve müşteri bunun için makul bir mühlet tanımalıdır. Eğer iyileştirme uygulanamaz veya imkansız ise, müşteri, kendi takdirine göre, ikincil güvence önlemi olarak fiyat indirimi isteyebilir veya sözleşmeden rücu edebilir (satış sözleşmesi feshi). Eğer müşteri bir tüccar/şirket ise, kalite güvence talepleri iç mekan spor sisteminin teslim alınmasından veya kabul edilmesinden bir yıl sonra sona erer. Müşterinin son tüketici olması durumunda, yasal kalite güvence süresi geçerlidir. 

10. Sorumluluk
ISS GmbH, yasal mevzuat gereği, yalnızca tipik olarak sözleşmeyle bağlantılı olması ve öngörülebilir olması koşuluyla, ağır ihmal veya kasıtlı yükümlülük ihlaline dayanan zararlardan sorumludur. Olası bir zararda, ISS GmbH’nın sorumlu olduğu kusurlardan kaynaklanan tazminat talepleri, ISS GmbH’nın burada herhangi bir suçu yoksa kabul edilmez. 

11. Garanti
ISS GmbH, ISS GmbH ile bir bakım sözleşmesinin imzalanmasını gerektiren ve ISS GmbH tarafından üretilen parçalar için ilgili satış sözleşmenin imzalanmasından itibaren beş yıl garanti vermektedir. Yukarıda belirtilen ISS GmbH garantisinin geçerli olmadığı diğer tüm elektronik cihazlar, ilgili üreticilerin garanti hükümlerine tabidir. Eğer müşteri, iç mekan spor sistemine kendi inisiyatifiyle müdahale ederse, teslim edilen tesisi ağ bağlantılı olarak veya internete bağlı diğer oyunlar / sistemler / konsollar vb. ile bağlarsa veya teslim edilen iç mekan spor sistemini doğrudan güneş ışığına maruz bırakırsa, işbu garanti geçerliliğini yitirir. 

12. Gizlilik politikası 
Müşteri, aşağıda sıralanan kişisel verilerin, isim / şirket, doğum tarihi / ticaret sicil numarası, e-posta adresi, teslimat ve fatura adresi ve sözleşmenin yerine getirilmesi ve siparişin işlenmesi amaçlarına yönelik hesap veya kredi kartı verilerinin yanı sıra kendi reklam amaçları için (hesap veya kredi kartı verileri hariç) örneğin reklamların, e-bültenlerin, ürün bilgilerinin veya şirket ile ilgili diğer bilgilerin gönderilmesi gibi ISS GmbH tarafından otomatik bir şekilde toplanmasına, işlenmesine ve saklanmasına izin verir. 

ISS GmbH kişisel verileri korur ve güvenlik gerekliliklerine riayet eder. ISS GmbH, bu verileri yürürlükteki Genel Veri Koruma Tüzüğü (DSGVO) çerçevesinde nizami olarak saklar ve işler. Yasaların izin verdiği ölçüde, ISS GmbH, elektronik iletim araçlarının kullanımından kaynaklanan zararlardan, özellikle de mesajların tesliminde hata veya gecikmelerden veya üçüncü şahıslar tarafından yapılan bir yazılımın veya manipülasyonun veya virüslerin bulaşmasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Müşteri, ISS GmbH’dan ürünler, güncel teklifler ve şirket ile ilgili diğer bilgileri, reklam e-postaları, posta gönderimleri ve e-bültenler aracılığıyla almayı açıkça kabul eder. 

Müşteri, ISS GmbH’yı bu konuda bilgilendirerek, her istediği an bu e-postaların alınmasına ilişkin verdiği izni iptal edebilir. 

13. Yetkili mahkeme / uygulanacak hukuk
Avusturya Hukuku geçerlidir. Yetkili mahkeme olarak, ISS GmbH’nın kayıtlı şirket merkezi için yetkili olan mahkeme kararlaştırılmıştır. 2500 Baden, ifa yeridir. 

14. Bölünebilirlik maddesi
İşbu Genel Ticari Koşullar’ın herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz ise veya uygulanamaz hale gelirse, sözleşme bir bütün olarak kalır ve bu Genel Ticari Koşullar’ın kalan hükümleri yürürlükte kalır. Sözleşme tarafları, geçersiz / uygulanamaz hükümleri, ekonomik olarak niyet edilen hükme en yakın bir hükümle değiştirmekle yükümlüdür.